Colaborare

Modalitatea de colaborare va lua forma contractuala astfel incat fiecare parte sa isi asume atat drepturile cat si obligatiile! Iata mai jos propunerea noastra, urmand a discuta impreuna aspectele pe care considerati ca le putem imbunatati. Veti regasi si oferta de pret pe care o propunem astfel incat dvs sa va puneti pe masa cele mai gustoase bucate! Cu produsele lu’ Nea Eustache Mancarea are gust!

 

MODEL CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE NR. ____ / ____________

 

Incheiat intre:

S.C. S.M.D. Animal Food S.R.L, cu sediul in judetul IASI, localitatea IASI, Soseaua Voinesti, nr. 17, tel. 0371.170.780, fax 0372.892.823, e-mail office@nutritie-animale.ro, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J22/889/2013, Cod fiscal RO 31657508, cont nr. RO25 RZBR 0000 0600 1564 2939, deschis la banca RAIFFEISEN BANK, reprezentata legal prin ……………………… in calitate de ……………………… denumita in prezentul contract VANZATOR

si ………………………………………………………………………… cu sediul in ……………….. str.  …………………, nr. …….. tel./fax …………….. CF …………………………………… RC ……………… cont nr. ……………… deschis la Banca …………….., denumita in prezentul contract CUMPARATOR.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI .

  1. 1.Obiectul contractului este vanzarea-cumpararea de:

[ ]  purcei

[ ] pui de gaina

[ ] oua de gaina

1.2. Partile contractante sunt de acord ca VANZATORUL sa vanda si CUMPARATORUL sa cumpere purcei conform celor specificate in ANEXA nr.1, la preturile, cantitatile, conditiile de livrare si de plata convenite prin prezentul contract.

1.3.Preturile din ANEXA nr. 1 sunt exprimate in EURO, iar plata se face in lei la cursul de referinta al BNR din data emiterii facturii. La aceste preturi se aplica TVA.

1.4. Marfa care face obiectul prezentului contract ramane proprietatea VANZATORULUI pana la achitarea ei integrala de catre CUMPARATOR.

 2. CONDITII DE LIVRARE

2.1.Marfa se livreaza de la punctul de lucru al Vanzatorului. Marfa se poate livra si la adresa Beneficiarului, daca partile au agreat acest aspect.

2.2.Termenul de livrare este de 1 zi calendaristica de la data achitarii platii integrale prevazut la pct.4.2.

3. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1.Valoarea totala a contractului este de:

[ ] porci – max 13.5 lei/kg in viu*numarul de kg al purcelului, fara TVA;

[ ] pui de gaina- max 22.5/kg in viu*numarul de kg,  fara TVA;

[ ] oua de gaina – max 1.25 lei fara TVA/ou;

la care se adauga serviciile suplimentare (daca este cazul)

3.1.1 Servicii suplimentare :

[ ] porci

-taierea si transarea carnii conform specificatiilor clientului – max 3.25 lei fara TVA /kg;

-asistenta la taiere / transare si punerea la dispozitie a instrumentelor necesare – max 1.1 lei fara TVA /kg;

-afumarea carnii – max 2.25 lei fara TVA /kg;

-pregatirea de preparate – la cerere;

-ambalarea – max 1.1 lei fara TVA /kg;

[ ] pui

-taierea puiului si curatarea – max 1.1 lei fara TVA /kg;

-ambalarea- max 0.6 lei fara TVA;

-afumarea carnii – max 2.25 lei fara TVA /kg;

[ ]  oua de gaina

-ambalarea- max 1.1 lei fara TVA;

4. CONDITII DE PLATA

[ ] porci

4.1. CUMPARATORUL va achita in contul VANZATORULUI un avans de 25%, fara TVA, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

4.2. Diferenta de 75% , fara TVA, va fi achitata de CUMPARATOR astfel:

-transe lunare pana la momentul livrarii, platibili in perioada 25 – 30 ale fiecarei luni;

-ultima transa se va achita prin diferenta pana la soldul contractului, in functie de numarul de kilograme ale purcelului;

[ ] pui de gaina;

CUMPARATORUL va achita in contul VANZATORULUI un avans de 50%, fara TVA, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Diferenta de 50% , fara TVA, va fi achitata de CUMPARATOR la livrare.

[ ] oua de gaina;

CUMPARATORUL va achita in contul VANZATORULUI un avans de 50%, fara TVA, in termen de 3 zile lucratoare de la data semnarii contractului.

Diferenta de 50% , fara TVA, va fi achitata de CUMPARATOR la livrare.

4.3. Daca CUMPARATORUL renunta la contract din motive imputabile lui, atunci el va renunta la marfa care face obiectul prezentului contract si la suma achitata VANZATORULUI.

5.OBLIGATIILE VANZATORULUI

5.1. Sa anunte CUMPARATORUL cu cel putin 14 zile lucratoare inainte de intervalul in care se poate livra purcelul/puii de gaina/oua de gaina.

5.2. Sa asigure CUMPARATORULUI livrarea marfii conform specificatiei din ANEXA nr.1.

5.3.Sa furnizeze  CUMPARATORULUI Buletin de analiza privind infestarea cu Trichinella spiralis pentru purcelul contractat.

6. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

6.1.Sa achite VANZATORULUI contravaloarea marfii in conditiile prevazute la pct.4. In cazul purcelusilor, pentru intarzieri mai mari de 15 zile calendaristice pentru achitarea ratei lunare, se considera ca, cumparatorul renunta la purcelusul contractat.

6.2.Sa asigure depozitarea, manipularea produselor in conditiile prevazute in specificatia tehnica primita de la VANZATOR.

6.3 Sa anunte Vanzatorul data / perioada la care doreste produsul precum si daca solicita servicii suplimentare.

7. FORTA MAJORA

7.1. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca in conditiile legii, cu cerinta notificarii scrise prealabil in termen de 7 zile de la aparitia cazului de forta majora.

8.LITIGII

8.1. Eventualele litigii in derularea prezentului contract vor fi rezolvate pe cale amiabila.

8.2 Daca partenerii nu ajung la o intelegere amiabila, atunci litigiile vor fi inaintate spre rezolvare instantelor de drept comun competente din orasul Iasi .

9.DISPOZITII FINALE

9.1. Modificarea termenilor prezentului contract de catre ambele parti este posibila numai prin act aditional.

9.2. ANEXA nr.1 face parte din prezentul contract de vanzare-cumparare.

9.3. Contractul poate fi reziliat numai cu acordul scris al ambelor parti.

9.4. Contractul intra in vigoare de la data semnarii sale de catre VANZATOR si CUMPARATOR.

9.5. Prezentul contract s-a incheiat azi _____________ , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, ambele cu valoare de original.

VANZATOR                                                                                                      CUMPARATOR,

S.C. S.M.D. ANIMAL FOOD SRL                                                                 ____________________________

Semnatura :                                                                                                      Semnatura:

Data semnarii: ____________                                                                Data semnarii: ____________

 

ANEXA NR.1 LA CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE NR. _____ / ___________

1.SPECIFICATIA CONTRACTULUI • ______________________________________________

2.CANTITATEA • ___ buc/kg. ________________________

3.PRET UNITAR • ______________ lei, fara TVA pentru ______________________________

4.VALOAREA CONTRACTULUI • _______________ lei, fara TVA

5. Specificatia tehnica de produs :_________________________________________________

VANZATOR                                                                                                                     CUMPARATOR,

S.C. S.M.D. ANIMAL FOOD SRL                                                                   ____________________________

Semnatura :                                                                                                        Semnatura:

Data semnarii: ____________                                                                  Data semnarii: ____________